https://iniconswetrust.com

Agendagreek

GiveAway Contest Iniconswetrust & Vardas

Contest

Μεγάλος Διαγωνισμός VARDAS

1. Κάντε Like στη σελίδα VARDAS

2. Κάντε Like  στη σελίδα In Icons We Trust

3. Tag 3 φίλους στα σχόλια του post παρακάτω

 ιν
Ημ. Λήξης 19/2. Ανακοίνωση 1 νικητή στις 20/2
 ιν
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ “Μεγάλος Διαγωνισμός VARDAS”
 ιν
1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία “Iniconswetrust” & την εταιρεία “VARDAS” και θα υλοποιηθεί στις παρακάτω σελίδες https://www.facebook.com/iniconswetrust/ & instagram.com/iniconswetrust.
2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της “Iniconswetrust” & της “VARDAS”, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.
3. Στις 20/02/2018 θα γίνει κλήρωση στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού και θα αναδεικνύεται ένας τυχερός ο οποίος θα κερδίζει ένα κουστούμι δώρο αρχικής τιμής 900ευρώ από τη εταιρεία “VARDAS”. O νικητής θα ενημερωθεί με ανακοίνωση στη σελίδες https://www.facebook.com/iniconswetrust/ & instagram.com/iniconswetrust για την εξαργύρωση του δώρου του.
4. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί είτε τη σελίδα “Iniconswetrust”   https://www.facebook.com/iniconswetrust/ είτε τη σελίδα instagram.com/iniconswetrust όπου μπορεί να συμμετάσχει ακολουθώντας τις οδηγίες ως προς τα κατωτέρω βήματα:
• Θα πρέπει να κάνει Like/follow τη σελίδα “Iniconswetrust” στο Facebook/Instagram
• Θα πρέπει να κάνει Like/follow τη σελίδα “VARDAS” στο Facebook/Instagram

• Θα πρέπει να κάνει tag 3 φίλους του στα σχόλια του post του διαγωνισμού.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.
6. Νικητές τους διαγωνισμού: Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 20/02/2018
7. Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο (δώρο) για έναν τυχερό ένα κουστούμι δώρο αρχικής τιμής 900ευρώ από τη εταιρεία “VARDAS”. Διευκρινίζετε ότι θα υπάρξει ενημέρωση εντός 1 μήνα, για την επιλογή και την παραλαβή του κοστουμιού του νικητή, από την εταιρεία VARDAS. Σε περίπτωση που δεν στείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ή δεν απαντήσουν στο μήνυμα επικοινωνίας που θα τους σταλθεί, ο νικητής χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση της αποστολής του προσωπικού μηνύματος. H εταιρεία oυδεμία ευθύνη φέρει για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητή του δώρου και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε καμία περίπτωση τα δώρα δεν θα εξαργυρώνονται από τον νικητή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος δώρου. Το δώρο είναι προσωπικό δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται.
8. Η εταιρεία θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία του προσωρινά νικητή, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στις σελίδες https://www.facebook.com/iniconswetrust/ & instagram.com/iniconswetrust. Μέσω της ανωτέρω επικοινωνίας με τον νικητή του Διαγωνισμού ο Διοργανωτής θα πρέπει να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του δώρου σε αυτόν. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού ο συμμετέχων παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στις σελίδες https://www.facebook.com/iniconswetrust/ & instagram.com/iniconswetrust, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με την εταιρεία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή αρνηθεί να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή δεν τις παράσχει για οποιονδήποτε λόγο εντός της παραπάνω προθεσμίας, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και η εταιρεία δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της εταιρείας, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.
9. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού μόνο για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο Facebook/Instagram & www.Iniconswetrust.com
10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού.
11. Η εταιρεία σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητή αυτού και την απόδοση του δώρου σε αυτούς.
12. H εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε όρο, τα δώρα και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τους στη σελίδα Facebook/Instagram ή www.Iniconswetrust.com χωρίς να υποχρεούνται να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο αλλά μόνο κατά την απόλυτη αυτών διακριτική ευχέρεια.
13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο www.Iniconswetrust.com και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
share